زباله شهری

خواص هسته خرما

/post-7

هسته خرمادرمناطق جنوب ایران بخصوص شهرهای اطراف استان بوشهرازجایگاه خاصی برخورداربود.درطبخ نان ودرتسکین دردمفاصل ورفع دردزایمان  استفاده میکردندکه باصنعتی شدن  وماشینی شدن زندگی پودرهسته خرمابه فاموشی سپرده شد