آرد

نحوه سرخ کردن ماهی جنوب

/post-10

در دریایی بوشهر که متصل به آبهای نیلوفری خلیج فارس می باشد انواع ماهی های آبزیان دارد که همه ماهی ها یاغذایی آنها گیاهان دریایی است یا اینکه جانوران دریایی کف وکنار سنگهای دریا مانند میگو وماهی های کوچک است
ماهی ها محل زندگیشان سطح آب ، کف ومابین آب ومابین سطح آب وکف آب زندگی می کنند
ماهی هایی که غذای آن ها گیاه است از امگای 3 کمتری برخوردارند وماهی های که از جانوران غذایی تغذیه می شوند از گوشت چرب تر وبا درصد اٌمگا3 بیشتری برخوردار است