ارده اصل

ارده محلی گل خرما دوآتشه

/post-5

کنجدآسیاب  شده تبدیل به ارده میشود.کنجدمرغوب بوشهرپس  ازفرآیندی و برشته شدن  تبدیل  به  ارده  مرغوب  بوشهرمیگردد  مخصوص  میکس  باشیره  وعسل است