یکی از مزیت  های ارده دو آتشه گل خرما  استفاده از کنجد برشته شده وخرید مستقیم کنحد از مزرعه کنجد استان بوشهر است