خرما پیارُم بدلیل دارا بودن رنگ وروی بسیار پسندیده  وقهوه ای  دارد واز طرفی پوست نازک ولطیف داردکه با  گوشت خرما به همدیگر چسپیده وودارای قند غذایی فروکتوز   می باشد شهرت جهانی پیدا کرده و طرفداران زیادی در داخل وخارج دارد